Stypendyści Fundacji Cordare

Dominik Wąż jest uczniem klasy pierwszej szkoły podstawowej w Radgoszczy. Zmaga się z ciężkimi przewlekłymi chorobami, w tym z chorobą nowotworową. W roku szkolnym 2016/17 korzystałz nauczania indywidualnego, realizowanego w domu. Pomimo ciężkich doświadczeń i cierpienia Dominik jest chłopcem dzielnym, pogodnym, szczególnie lubi malować farbami i pastelami, a także układać klocki. Obecnie jest hospitalizowany w Warszawie.

Oliwia Zielińska  jest osobą cichą i spokojną. Prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, okazywała szacunek innym osobom. Nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom, reprezentowała klasę
i szkołę w licznych  konkursach.
Zawsze służy pomocą kolegom- w szczególności pomagała koledze z orzeczeniem niepełnosprawności. Dbała o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Szanowała i rozwijała dobre tradycje szkoły, dbała o kulturę życia codziennego, przejawiała troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną. Zawsze punktualna i zdyscyplinowana,  wzorowo wywiązywała się z powierzonych obowiązków. Oliwia jest wzorem do naśladowania dla swoich kolegów i koleżanek. Oliwia jest uczennicą obowiązkową – przykładnie spełniała wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia – udzielała się w konkursach plastycznych, interesuje się również językami obcymi. Samodzielnie i systematycznie wzbogacała swoją wiedzę.

Karol Kubek, uczeń II klasy Gimnazjum, Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy  jest chłopcem pilnym, pracowitym i systematycznym. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć Można na nim polegać, ponieważ jest odpowiedzialny i prawdomówny. Karol daje  się poznać jako uczeń, który zawsze bardzo dobrze wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nie ulegał szkodliwym wpływom i nałogom, reprezentował klasę, szkołę w konkursach (powiatowym konkursie matematycznym, konkursie ortograficznym oraz konkursie poetyckim) uczestniczył w pracach na rzecz szkoły i klasy. Karol zawsze służył pomocą kolegom, szanował poglądy innych, dbał o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godnie, kulturalnie zachowywał się w szkole i poza nią, okazywał szacunek innym osobom. Regularnie uczęszczał do szkoły, nie spóźniał się na zajęcia, nieliczne nieobecności natychmiast usprawiedliwiał. Jak już zostało wspomniane, przykładnie spełniał wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia (szczególniez przedmiotów ścisłych). Potrafił korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacjii samodzielnie, systematycznie wzbogacał swoją wiedzę. Potrafił uzasadnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. Wiedza Karola często wykraczała poza zakres materiału programowego, co wynikało z jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Szanował i rozwijał dobre tradycje szkoły, dbał o kulturę życia codziennego, przejawiał troskę  o mienie szkoły. Zawsze punktualny, ambitny, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków.

KRYSTIAN SAŁADYGA  to uczeń klasy II gimnazjum.  Jest chłopcem miłym, skromnym i bardzo grzecznym. W roku szkolnym 2016/17 osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, jego średnia wynosiła 4,5. Do szkoły przychodzi zawsze przygotowany, a zaległości spowodowane nieobecnościami uzupełnia w terminie. Jest to uczeń zdyscyplinowany, odpowiedzialny, pracowity i  aktywny na lekcjach. Swoją wiedzę stara się poszerzać w oparciu o dodatkową literaturę oraz uczęszczając na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole. W miarę swych możliwości starał się uczestniczyć w konkursach przedmiotowych. Chętny do pomocy w pracach na rzecz klasy oraz koleżeński i uczynny, pomagał słabszym i potrzebującym. Wywiązywał się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć. Pozytywnie reagował na uwagi i polecenia nauczycieli.