Badanie słuchu

W listopadzie bieżącego roku szkolnego 2016/2017 został zrealizowany po raz kolejny w nasze szkole podstawowej Program przesiewowych badań słuchu u dzieci z klasy I szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich. Program realizowany jest przez Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie przy wsparciu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci przystępujących do realizacji obowiązku szkolnego. Badania są bezpieczne, nieinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka. Rodzice lub opiekunowie wszystkich zbadanych dzieci otrzymają informacje o wyniku badania. Rodzice dzieci, u których wystąpi podejrzenie zaburzeń słuchu, oprócz wyniku badania otrzymają również wskazówki dotyczące dalszego postępowania, łącznie z możliwością nieodpłatnej opieki medycznej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie