II Międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- LITERACKI

dla uczniów klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i dorosłych: „Święty Kazimierzu- patronie nasz”.

§ 1

Organizatorem Konkursu są:
– Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy
– Parafia Świętego Kazimierza w Radgoszczy
– Urząd Gminy w Radgoszczy

§ 2

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
1. Klasy I-III, 2. Klasy IV-VI, 3. Klasy I-III gimnazjum, 4. Absolwenci i dorośli.

                                                                                          § 3
Celem konkursu jest :
Zachęcenie uczniów do poznania życia i dokonań Św. Kazimierza.
Przybliżenie postaci patrona Parafii jako wzoru i przykładu życia w świętości.
Rozwijanie kreatywności, rozbudzanie aktywnosci kulturalnej i wrażliwości estetycznej.

§ 4
Zadaniem konkursowym jest do wyboru:
1. Wykonanie pracy plastycznej bedącej ilustracją jednego z wezwań z litanii do Świętego
Kazimierza.
2. Napisanie wiersza lub modlitwy inspirowanej życiem Świętego Kazimierza.

§ 5.
Prace nadesłane na Konkurs powinny być pracami własnymi.
Prace plastyczne o formacie A3 lub A4, wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, kolaż.
Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy: w załączniku.
Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 lutego 2017 r.

§ 6
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora ZSP w Radgoszczy .
Kryteriami oceny pracy plastycznej bedą: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka, staranność wykonania.
Kryteriami oceny pracy literackiej będą : zgodność z tematem, dobór środków stylistycznych (np.:porównań, metafor, epitetów, przesłanie utworu).
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczna lub pisemną.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Kontakt: Zespół Szkół Publicznych Pl. Św. Kazimierza 10 33-207 Radgoszcz

Adres e-mail: zspwradgoszczy@gmail.com, tel. 146414112 Celina Dworak