Konkurs POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI – regulamin

KOMUNIKAT O KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA WOJEWÓDZTW:
MAŁOPOLSKIEGO i PODKARPACKIEGO

dotyczący organizacji
XX edycji ogólnopolskiego konkursu
geologiczno-środowiskowego
Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze
wczoraj, dziś i jutro
odbywającego się w 2019 roku pod hasłem:
POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI

 

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Półfinały rozegrane zostaną w obrębie
poszczególnych regionów i przeprowadzone będą przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego (PIG–PIB) w Warszawie oraz placówki regionalne PIG-PIB: Oddział Dolnośląski we
Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział
Karpacki w Krakowie oraz Oddział Pomorski w Szczecinie. Zwycięzcy półfinałów rywalizować będą w trakcie finału
ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XX EDYCJI KONKURSU.
Mieszkamy na planecie żywiołów. Staramy się je poznać, zrozumieć, a nawet okiełznać
i wykorzystać ich moc. Z pewnym wyprzedzeniem i w miarę precyzyjnie potrafimy już dziś przewidzieć
wylewy rzek, uderzenia huraganów, a nawet upadek meteorytu, ale kataklizmy natury geologicznej
często pozostają dla nas tajemnicą niemal do ostatnich sekund przed ich nadejściem. Wybuchy
wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami to fascynujące i jednocześnie przerażające spektakle
przyrody, uwalniające w ułamkach sekund niszczycielską energię, która przypomina nam o potędze
żywiołów i bezradności człowieka wobec sił natury.
W długiej, liczącej około 4,6 miliarda lat historii Ziemi zjawiska te zdarzały się wielokrotnie.
Właściwie od momentu, kiedy Ziemia ostygła i utworzyła się jej twarda skorupa skalna, podlegała ona
nieustannym zmianom zachodzącym pod wpływem żywiołów obdarzonych ogromną siłą
– destrukcyjną, ale też twórczą. Zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości kształtują one oblicze
świata! Drogi uczestniku konkursu. Puść wodze swojej wyobraźni, fantazji i udaj się w podróż, której
celem będzie spotkanie z najpotężniejszym Twoim zdaniem z żywiołów, który najmocniej odcisnął
swoje piętno w wyglądzie naszej planety lub spowodował największe jej spustoszenie. Raporty
z wyprawy prześlijcie nam w formie prac plastycznych. Powodzenia!
I etap konkursu — finał regionalny (półfinał)
Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej do odpowiedniej siedziby
organizatora – dla województw małopolskiego i podkarpackiego jest to Oddział Karpacki PIG – PIB w Krakowie. Praca
musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej). W etapie tym wyłonione zostaną
prace nagrodzone (miejsca I-III) i wyróżnione w regionie. Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału
ogólnopolskiego.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów polskich szkół
podstawowych za granicą. Prace z tych właśnie szkół należy przysyłać do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie (adres
poniżej) z dopiskiem: „KONKURS – …………… ” (kraj, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS — UKRAINA).
Uroczystość półfinałowa dla województw małopolskiego i podkarpackiego odbędzie się w 15 maja 2019 r. w Oddziale
Karpackim PIG–PIB w Krakowie przy ul. Skrzatów 1.
Warunki formalne przyjęcia pracy:
• format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do 2 cm),
• ilość nadsyłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń,
• wraz z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (patrz poniżej), podpisany
przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac lub uczestnika, w przypadku, gdy jest on
pełnoletni
• niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego należy oznaczyć pracę danymi
identyfikującymi autora w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej integralności i jakości (np. przyklejenie, a nie
zszywanie do odwrotnej strony pracy kopii tabelki z danymi z formularza),
• termin nadsyłania prac – 15 marca 2019 r. (pod uwagę brana jest data stempla pocztowego)
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegające jej zniszczeniu podczas transportu.
Ogłoszenie wyników:
Listy laureatów I etapu konkursu zostaną umieszczone w kolejności alfabetycznej na konkursowych stronach
poszczególnych regionów do 30 kwietnia 2019 r. Szkoły laureatów zostaną o tym fakcie powiadomione również
telefonicznie, e-mailowo i/lub listownie. Wyniki I etapu konkursu zostaną podane podczas uroczystości wręczenia nagród (maj
2019 r.). Zdobywcy I nagrody w etapie półfinałowym (finale regionalnym) przechodzą do finału ogólnopolskiego.
UWAGA: Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom I etapu konkursu (uczniom ani
nauczycielom).
Nagrody:
W półfinale konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz nagroda nierzeczowa dla zdobywcy I miejsca w postaci wycieczki
do Warszawy, podczas której odbędą się finały ogólnopolskie konkursu.
prace konkursowe z obszaru województw małopolskiego i podkarpackiego
nadsyłać należy na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ODDZIAŁ KARPACKI w Krakowie
Ul. Skrzatów 1; 31-560 w Krakowie
z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”
II etap konkursu — finał ogólnopolski
W finale ogólnopolskim wezmą udział zwycięzcy półfinałów w poszczególnych regionach. Polegał on będzie na ocenie przez
ogólnopolską komisję konkursową prac plastycznych, które zwyciężyły w półfinałach. Finał ogólnopolski odbędzie się w
Muzeum Geologicznym w Warszawie, podczas wycieczki finałowej w dniach 29-31 maja 2019 r. Wyniki finału ogólnopolskiego
ogłoszone zostaną podczas uroczystościach finałowych XX edycji konkursu, a następnie umieszczone na oficjalnej stronie
internetowej http://konkurs.pgi.gov.pl.
Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!
Informacje dotyczące konkursu:
Informacje na temat konkursu znajdują się w oficjalnym serwisie internetowym konkursu – http://konkurs.pgi.gov.pl/ oraz
udzielają ich pracownicy PIG-PIB.
Informacji na temat etapu półfinałowego udzielają:
Małgorzata Garecka
tel.: 0 12 29 01 347
e-mail: malgorzata.garecka@pgi.gov.pl
Paweł Kuć
tel.: 0 12 29 01 396
e-mail: pawel.kuc@poczta.onet.pl
Informacji na temat etapu finałowego udziela:
Dominika Sieradz
tel.: 0 22 45 92 717
e-mail: dominika.sieradz@pgi.gov.pl
Koordynator konkursu:
Monika Krzeczyńska
tel.: 0 22 45 92 309
e-mail: mkrz@pgi.gov.pl
PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW
dla uczestników z obszaru województw
małopolskiego i podkarpackiego
• termin nadsyłania prac 15 marca 2019 r.
• umieszczenie listy półfinalistów na stronie konkursowej 30 kwietnia 2019 r.
• uroczystość finału regionalnego w Oddziale Karpackim
w Krakowie 15 maja 2019 r.
• wycieczka finałowa do Warszawy 29-31 maja 2019 r.
• finał ogólnopolski 31 maja 2019 r.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://konkurs.pgi.gov.pl/
UWAGA:
• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich
w materiałach promocyjnych i wystawach (z podaniem autorstwa reprodukowanych prac).
• Prosimy o wypełnienie poniższego formularza WIELKIMI LITERAMI i dołączenie go do przesyłanej
pracy!
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNO-ŚRODOWISKOWEGO
„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” (dalej „Konkurs”)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Ja niżej podpisany…………………………………………., wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na
imię i nazwisko
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, wiek/klasa, szkoła adres e-mail
kontaktowy, przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu
prowadzenia działań statutowych Instytutu w okresie trwania konkursu w Państwowym Instytucie
Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.
Ponadto oświadczam że znane jest mi:
1. Administratorem przekazanych danych będzie Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy z siedziba w Warszawie.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dominik Krasowski kontakt:
dane.osobowe@pgi.gov.pl
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo do ich zmiany,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym
dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
……………………………………
data i podpis
Ja niżej podpisany (-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że zapoznałem (-
am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
Oświadczam, że:
1) przystępuję do Konkursu dobrowolnie;
2) złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich , jest mojego autorstwa, a prawo do pracy
nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom;
3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich danych osobowych (imię, nazwisko,
wiek/klasa, szkoła) ujawnionych poniżej;
4) majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora;
imię i nazwisko autora
wiek/ klasa
nazwa i numer szkoły
adres i telefon/fax. szkoły
e-mail szkoły
województwo
imię i nazwisko nauczyciela,
pod kierunkiem którego praca
została wykonana
e-mail kontaktowy
(z podaniem czyj to jest e-mail)
tytuł pracy
Miejscowość _______________, data _________________
podpis1
_______________________

1 w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na treść oświadczenia w imieniu Uczestnika
Konkursu składa rodzic/opiekun.