KRUS – IV OGÓLOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do wzięcia udziału w

IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę pod hasłem: ·„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z substancjami niebezpiecznymi.

Do konkursu mogą przystąpić dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposób ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwie rolnym. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną skrzynką na adres Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej.

Etap wojewódzki kończy się 21.04.2023r. przekazaniem do Biura Prewencji Centrali KRUS protokołu z trzema najlepszymi pracami konkursowymi które zostały najwyżej ocenione.

W załączeniu Regulamin konkursu  oraz formularz zgłoszeniowy

konkurs na rymowankę 2023

regulamin rymowanka 2023