PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ EMOCJE NA START”

W  dniu 21 kwietnia uczniowie klas VIa, VI b  wzięli udział w realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „Emocje na start”. Zajęcia były prowadzone przez zespół specjalistów uprawnionych do prowadzenie programu z Pracowni Profilaktyki GAUDIUM Grzegorz Tokarczyk w Limanowej. Zajęcia trwały 3 godziny dydaktyczne i były prowadzone w każdej klasie oddzielnie.

Głównymi  celami  programu „Emocje Na Start” były:

  • budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych
  • tworzenie klimatu przyzwolenia do przeżywania uczuć oraz werbalizację stanów emocjonalnych,
  •  Zaakcentowanie wpływu uczuć na zachowanie
  • budowanie postawy otwartości, obniżenie lęku przed mówieniem o sobie
  • nauka właściwego zachowania w sytuacjach przeżywania trudnych emocji
  • nauka radzenia sobie ze stresem
  • umiejętność budowania zaufania, nauka współpracy.

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w proponowanych zajęciach, chętnie zgłaszali się do zadań, aktywnie dzielili się swoimi przeżyciami i odczuciami. Chętnie uczestniczyli w scenkach, szukali rozwiązań różnych zadań problemowych, dobrze się przy tym bawiąc i integrując ze sobą.

Treści programu są bardzo ważne i istotne w współczesnych  czasach ,kiedy to  coraz więcej mówi się tym, że czynnikiem  zapobiegającym zaburzeniom zdrowia psychicznego są dobre relacje z drugim człowiekiem, empatia, umiejętność  nazywania i wyrażania emocji, czyli tzw. inteligencja emocjonalna. Biorąc udział w tym programie nasi uczniowie mieli możliwość trenowania tej umiejętności  oraz  przeżywania płynących z niej emocji.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Pani Renacie Klimek Przewodniczącej  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radgoszczy  za wsparcie finansowe realizacji powyższego programu.

 

Pedagog szkolny/ pedagog specjalny:

Andżelika Antosz-Barabasz