SZKOLNA DEBATA PROFILAKTYCZNA „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA”

W Szkole Podstawowej w Radgoszczy odbyła się SZKOLNA DEBATA PROFILAKTYCZNA „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA” uczestniczyli w niej przedstawiciele klas V-VIII szkoły Podstawowej w Radgoszczy.  Podczas debaty Uczniowie określali co to jest przemoc oraz podawali przykłady przemocowych zachowań, z którymi się zetknęli w szkole i poza nią (wulgarne słownictwo, wyśmiewanie się z innych, izolowanie kogoś w grupie, zastraszanie, przemoc fizyczna). Pani pedagog zwróciła uwagę na rolę świadka i jego odczucia. Kolejnym punktem wyjścia do dalszej wymiany zdań stało się pytanie, jakie są cechy przemocy rówieśniczej i skąd biorą się takie agresywne zachowania. Uczestnicy debaty podawali też pomysły, jak radzić sobie w sytuacji, gdy ktoś przejawia agresję wobec innych osób, do kogo zwrócić się o pomoc, a także podawali sposoby na radzenie sobie z własną agresją.