RODO/MONITORING

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy uprzejmie informuje, że tut. Szkoła prowadzi całodobowy monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Więcej informacji na powyższy temat  można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 14 641 41 12 lub drogą elektroniczną pod adresem: zspwradgoszczy@gmail.com

Podstawa prawna:art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy naszych klientów (uczniów oraz ich rodziców) i pracowników Szkoły o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani – Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy, znajdująca się pod adresem Pl. Św. Kazimierza 10 33-207 Radgoszcz, adres e-mail zspwradgoszczy@gmail.com numer telefonu: 14 641 41 12, reprezentowana przez dyrektora szkoły mgr inż. Małgorzatę Węgiel;
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Lidia Filipska,   e-mail: od@radgoszcz.pl, numer telefonu: 14 641 41 41;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
2) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
3) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
4) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO).
4. Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
1) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
2) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
3) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
5) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
6) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa
.

MONITORING

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy uprzejmie informuje, że tut. szkoła prowadzi całodobowy monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz ochrony osób i mienia.
Więcej informacji na powyższy temat  można uzyskać telefonicznie  pod numerem telefonu 14 641 41 12 lub drogą elektroniczną pod adresem: zspwradgoszczy@gmail.com

Podstawa prawna:art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)