OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

CZAS TRWANIA: 1 października 2020 – 14 maja 2021


CEL: Wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie


ORGANIZATOR: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan, Monika Dobrołowicz, Mariusz Berkowski


Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.

 

Koordynatorami projektu w szkole są: Joanna Gwóźdź i Justyna Świętek.

Projekt realizują:

grupa przedszkolna OP4 z p. Marią Musiał

grupa przedszkolna OP 5 z p. Lucyną Kaczmarską –Moździerz

klasa 1a z p. Grażyną Kogut

klasa 1b z p. Bogusławą Witaszek

klasa 2a z p. Urszulą Koziarską

klasa 2b z p. Edytą Białas

klasa 3a z p. Małgorzatą Miłkoś

klasa 3b z p. Anną Gmyr-Noga.

 

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej dla szkół podstawowych:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  i etnicznej;
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. 
 4. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki;

 

Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2020 do 14 maja 2021, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji.

Projekt składa się z trzech modułów:

 • W krainie muz;
 • Piękno regionu;
 • Kocham, lubię, szanuję;

 

Szkolni koordynatorzy, na bieżąco na specjalnie przygotowanej grupie na Facebooku publikować będą relacje z wykonanych zadań.

Trzymajcie kciuki za „naszą kulturę” i oglądajcie nasze poczynania!